Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Sale 1
PGD Kinh Doanh - 0978 553 860

Sale 2
NV Kinh Doanh - 0976 515 211

Sale 3
NV Kinh Doanh - 0362 860 899

Hạt nhựa SAN

Hạt nhựa SAN 335T
Hạt nhựa SAN 335T
Hạt nhựa SAN 335T
Hạt nhựa SAN 335T
Hạt nhựa SAN 350HW
Hạt nhựa SAN 350HW

Hạt nhựa ABS

Hạt nhựa ABS 750SW
Hạt nhựa ABS 750SW
Hạt nhựa ABS GP22
Hạt nhựa ABS GP22
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS PA757
Hạt nhựa ABS PA757
Hạt nhựa ABS SD0150
Hạt nhựa ABS SD0150
Hạt nhựa ABS SD0150
Hạt nhựa ABS SD0150

Hạt nhựa PC

Hạt nhựa PC 07FS
Hạt nhựa PC 07FS
Hạt nhựa PC 0703R
Hạt nhựa PC 0703R
Hạt nhựa PC 1003R
Hạt nhựa PC 1003R
Hạt nhựa PC 1100UR
Hạt nhựa PC 1100UR
Hạt nhựa PC 2407
Hạt nhựa PC 2407
Hạt nhựa PC Makrolon 2807
Hạt nhựa PC Makrolon 2807

Hạt nhựa PMMA

Hạt nhựa PMMA 20HR
Hạt nhựa PMMA 20HR
Hạt nhựa PMMA 20HR
Hạt nhựa PMMA 20HR
Hạt nhựa PMMA MH
Hạt nhựa PMMA MH

Hạt nhựa PS

Hạt nhựa GPPS 525N Kaofu
Hạt nhựa GPPS 525N Kaofu
Hạt nhựa GPPS 550N
Hạt nhựa GPPS 550N
Hạt nhựa GPPS 5250
Hạt nhựa GPPS 5250
Hạt nhựa HIPS 476L
Hạt nhựa HIPS 476L
Hạt nhựa GPPS 147F
Hạt nhựa GPPS 147F
Hạt nhựa GPPS 158K
Hạt nhựa GPPS 158K
Hạt nhựa GPPS 525N Formosa
Hạt nhựa GPPS 525N Formosa
Hạt nhựa HIPS 8250
Hạt nhựa HIPS 8250
Hạt nhựa HIPS 8250
Hạt nhựa HIPS 8250