Hạt nhựa kỹ thuật

thông tin liên hệ
Mr. Trần Tuấn Vũ
Trưởng phòng kinh doanh - 0978 553 860

Hạt nhựa ABS

Hạt nhựa ABS 750SW
Hạt nhựa ABS 750SW
Hạt nhựa ABS GP22
Hạt nhựa ABS GP22
Hạt nhựa ABS GP22
Hạt nhựa ABS GP22
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS HI121H
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS MG47F
Hạt nhựa ABS PA757
Hạt nhựa ABS PA757
Hạt nhựa ABS PA757
Hạt nhựa ABS PA757
Hạt nhựa ABS SD0150
Hạt nhựa ABS SD0150
Hạt nhựa ABS 750SW
Hạt nhựa ABS 750SW
Hạt nhựa ABS SD0150
Hạt nhựa ABS SD0150